คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้ตามกรอบ TQF สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา ระหว่าวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอลงกตรีสอร์ท จัหวัดนครศรีธรรมราช