ปรัชญา

 “สร้างสรรค์องค์ความรู้ ผลิตครูมืออาชีพ”

 วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

  พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. สร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
 3. บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการองค์กรโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล

 ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ประสบการณ์วิชาชีพ  และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย
 4. พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการด้วยกระบวนการบูรณาการในรูปแบบที่หลากหลาย
 5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานตามตามนโยบาย 3D
 6. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการเงิน งบประมาณ และการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล