ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กันตะวงษ์
  กรรมการที่ปรึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เผด็จ  นวนหนู 
  กรรมการที่ปรึกษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  เจริญสุข
  กรรมการที่ปรึกษา
 
 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง
กรรมการที่ปรึกษา
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วิลาวัณย์  ทิพย์สุวรรณพร
กรรมการที่ปรึกษา
 
 
 อาจารย์ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
กรรมการที่ปรึกษา