ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด
คณบดีคณะครุศาสตร์

 
 
อาจารย์ ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนา

อาจารย์ วชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 

นางดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์