ปีที่

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

แหล่งทุน

2558

การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค Jigsaw) เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางพุทธชาด วูโอริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การพัฒนาการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บด้วยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อความสามารถในการทำงานเป็นทีม  สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางสาวดวงธิดา  รักษาแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตตามแนวคอนสตัคติวิสต์และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานการวิจัย (RBL)

ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การพัฒนาอัตมโนทัศน์ด้านสังคมด้วยจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21

นางสาวภวิกา  ภักษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การศึกษาและพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทอาจารย์นิเทศ 
ครูพี่เลี้ยง กับสมรรถนะครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา

นางสาวสุทธารัตน์ บุญเลิศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2558

การจัดการข้อมูลการวัดผลและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีและชุมพร

นางสาวทรงศรี  ชำนาญกิจ (30%)

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง (10%)

ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว (10%)

ดร.ธัญญา กาศรุณ (10%)

ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ (10%)

นางสาวนิรมล จันทร์สุวรรณ (10%)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกอ.)

 

2558

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา 3 ปี  1 พ.ค. 57 – 30 เม.ย. 60

ดร.วัฒนา รัตนพรหม (40%)

ดร.ปริศนา รักบำรุง (10%)

นางสาวภวิกา ภักษา (10%)

ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ (10%)

ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ (10%)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

2558

ปัจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ์ทางจริยธรรม เจตคติและพฤติกรรมตามบทบาทของครูนักวิจัย

 

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกอ.)

 

2558

การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT สำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

นางสาวอัญชลี  มั่นคง (80%)

 

งบประมาณแผ่นดิน

 

 2558

ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการหมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีดยางด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริก

ดร.ปริศนา  รักบำรุง

งบประมาณแผ่นดิน

 
ปีที่

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

แหล่งทุน

2557

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ใน 3 มิติ  โดยใช้สื่อประสมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายศิรเศรษฐ์  ชูเดชศิริไพศาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง

นางสาวปารุษยา   เกียรติคีรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

ภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอนุรัตน์  แพนสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

การศึกษาพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางสาวทรงศรี  ชำนาญกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์เรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สุดารัตน์  หวลมุกดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาครู

นายจิรศักดิ์  แซ่โค้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

รูปแบบการโค้ช (Coaching) ของอาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.กฤตกาล  ชาร์ลีย์  ฑปภูผา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

ความคิดเห็นของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ดร.กนกกาญจน์  กิตติชาติเชาวลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2557

ประสิทธิภาพของไพอิโซอิเล็กทริกพอลิเมอร์ต่อการแปลงพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานไฟฟ้า

ดร.ปริศนา  รักบำรุง (60%)

สิบเอกชัยนุสนธ์  เกษตรพงศ์ศาล (40%)

งบประมาณแผ่นดิน

 

2557

การสร้างชุดการสอน: การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและ การเคลื่อนที่จากสื่อการเล่นพื้นบ้าน ที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น           

ผศ.อุไรวรรณ  มีเพียร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกอ.)

 

2557

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม (40%)

ดร.ปริศนา รักบำรุง (10%)

นางสาวภวิกา ภักษา (10%)

ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ (10%)

ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ (10%)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

2557

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ขนอม จำกัด

ดร.วรรณะ บรรจง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

 


  

ปีที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2555

อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ( กลุ่ม 50%)

ดร.วรรณะ   บรรจง

-

2555

องค์ประกอบคุณลักษณะอาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อการผลิตครูยุคใหม่

ดร.สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

การพัฒนารูปแบบทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู โดยใช้การเรียนรู้  โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางอัญชลี  แสงอาวุธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มรส.

น.ส.นิรมล  จันทร์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

น.ส.พุทธชาด  หนูนาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

น.ส.ภวิกา  ภักษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

การสร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่อง E-learning  สำหรับนักศึกษาครู  ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

น.ส.พิชามญชุ์  ศักดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนของนักศึกษาครูและประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียที่ใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านระบบเครือข่าย

ผศ.ดร.น้ำอ้อย  มิตรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในภูมิภาคอาเซียน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กลุ่ม3 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

น.ส.ทรงศรี  ชำนาญกิจ

สกศ.

2555

สำรวจและประเมินการจัดการศึกษาจังหวัดชุมพร  กระบี่  และระนอง

ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์

สกศ.

2555

การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณ์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ผศ.ว่าที่ร.ต.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

การศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล่นพื้นบ้านตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  (กลุ่ม  60%)

ผศ.อุไรวรรณ   มีเพียร

สนง.คณะกรรการการอุดมศึกษา

2555

การศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล่นพื้นบ้านตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  (กลุ่ม  20%)

ผศ.วิลาวัณย์  ทิพย์สุวรรณพร

สนง.คณะกรรการการอุดมศึกษา

2555

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ (กลุ่ม 60%)

น.ส.วิชุนี  พันธ์น้อย

อบต.ตะเคียนทอง

2555

ตำนานหรือนิทานพื้นบ้านกับกระบวนการขัดเกลาเยาวชนภาคใต้

ดร.ทวัช  บุญแสง

สนง.คณะกรรการการอุดมศึกษา

2555

โครงการความทรงจำเกี่ยวกับการอพยพในอาเซียน , โครงการย่อยการอพยพในเวียดนาม ( กลุ่ม 50%)

นายธวัชชัย  พรหมณะ

สวช. กระทรวงวัฒนธรรม

2555

สำรวจข้อมูลและประเมินผลทางการจัดการศึกษาจังหวัดชุมพร , กระบี่ , ระนอง

น.ส.อัญชลี  มั่นคง

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

2555

การพัฒนาชุดการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

น.ส.อัญชลี  มั่นคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "โลกของเราและตรีโกณมิติ" เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ดร.พิมพลักษณ์  ว่องอภิวัฒน์กุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

บทดิเกร์ฮูลู : คุณค่าทางภาษาและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับสังคมชายแดนใต้และโลกมาลายู

น.ส.ธวัลรัตน์  พรหมวิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

ผลของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างบนเว็บเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา

น.ส.พิชญธิดา  ศรีธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

ผลของการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

น.ส.สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงการทางเทคโนโลยีการศึกษา  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายชวกิจ  ทองนุ้ยพราหมณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2555

การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสีน้ำชุด สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันบนคลองร้อยสาย(ผลงานสร้างสรรค์)

นายทรงเกียรติ  บัวลอย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2556

บูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล่นพื้นบ้านตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ผศ.อุไรวรรณ  มีเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2556

การพัฒนาชุดฝึกอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่องการเลี้ยงเป็ดและการผลิตไข่เค็มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (กลุ่ม 30%)

น.ส.อัญชลี  มั่นคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2556

การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  โดยใช้ชุดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ครูปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่สอน  สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บท. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

น.ส.สุนทรี  แซ่บ่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2556

ศึกษาการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นายธนาวุฒิ  ศรีวิรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี