:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ บรรจง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ บรรจง

   

   
  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ  บรรจง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วท.ด.  การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุคต์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1046
  Email ban_chong@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎจรี เจริญสุข
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎจรี เจริญสุข

   

   
  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎจรี  เจริญสุข
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  การศึกษา ปร.ด. ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 077913360 ต่อ 1046
  Email jnatjaree@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม

   

   
  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ผิวทองงาม
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา Ph.D.  จิตวิทยา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยบาณรัสฮินดู/ประเทศอินเดีย
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1046
  Email somchat_dhd7@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.อัญชลี แสงอาวุธ
  อาจารย์ ดร.อัญชลี แสงอาวุธ

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.อัญชลี  แสงอาวุธ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศษ.ม  จิตวิทยาการศึกษาและแนะการแนว
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1046
  Email kangmaew2009@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์นิรมล จันทร์สุวรรณ
  อาจารย์นิรมล จันทร์สุวรรณ

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์นิรมล  จันทร์สุวรรณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1046
  Email gib_psycho@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์พุทธชาด วูโอริ
  อาจารย์พุทธชาด วูโอริ

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์พุทธชาด  หนูนาค
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1046
  Email yingku56@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ภวิกา ภักษา
  อาจารย์ภวิกา ภักษา

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ภวิกา  ภักษา
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1046
  Email pomme_3p@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -

.