:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เจริญสุข
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เจริญสุข

  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  เจริญสุข
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  การศึกษา ปร.ด.  การบริหารการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1089
  Email bunjong_sru@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

  ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
  การศึกษา กศ.ด.  การอุดมศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1056
  Email chusak@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.สมคิด นาคขวัญ
  อาจารย์ ดร.สมคิด นาคขวัญ

   

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สมคิด  นาคขวัญ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา กศ.ด.  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1056
  Email somkid_nar@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เพ็ชรพวง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เพ็ชรพวง

  ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  เพ็ชรพวง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนจอห์น
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1056
  Email p1415014@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร. มัทนียา พงศ์สุวรรณ
  อาจารย์ ดร. มัทนียา พงศ์สุวรรณ

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. พัฒนศึกษา
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1056
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.เสาวนันท์ ขวัญแก้ว
  อาจารย์ ดร.เสาวนันท์ ขวัญแก้ว

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.เสาวนันท์  ขวัญแก้ว
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. การบริหารการพัฒนาทัพยากรมนุษย์
  สถาบัน มมหาวิทยาลัยประทุมธานี
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1056
  Email j_kwankaew@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -

.