:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง

   

   
  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  การศึกษา ศษ.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1060
  Email sirisawas@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การวัดและประเมินผลการศึกษา,การวิจัยและพัฒนาการศึกษา,การวางแผนบริหารและประเมินนโยบาย,กลยุทธ์แผนงานและโครงการ
 • อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ หวลมุกดา
  อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ หวลมุกดา

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  หวลมุกดา
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333  ต่อ  1060
  Email hsudarat@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงศรี ชำนาญกิจ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงศรี ชำนาญกิจ

   

   
  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงศรี  ชำนาญกิจ
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  การศึกษา กศ.ม.  การวัดผลการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1060
  Email chamnankij@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.จิณัฐตา สอนสังข์
  อาจารย์ ดร.จิณัฐตา สอนสังข์

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.จิณัฐตา  สอนสังข์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา         ศษ.ด.  การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
  สถาบัน             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333  ต่อ  1060
  Email jinatta.j@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผล สถิติประยุกต์

.