:
 • อาจารย์ ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
  อาจารย์ ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
  สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1063
  Email kritsanee@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์สมสิรี มนัส
  อาจารย์สมสิรี มนัส

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์สมสิรี  มนัส
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1063
  Email thammasat25@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.อัญชลี แสงอาวุธ
  อาจารย์ ดร.อัญชลี แสงอาวุธ

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.อัญชลี  แสงอาวุธ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด  หลักสูตรและการสอน
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1046
  Email ajanchalee29@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ หลัดสูตรและการสอน ด้านการสอนในศตวรรษที่ 21  ด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  ด้านการพัฒนากระบวนการคิด
 • อาจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม
  อาจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศษ.ด.  สาขาหลักสูตรและการสอน
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1063
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
  อาจารย์ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.กฤตกาล  ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา Ph.D. Curriculum and Instruction
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1063
  Email whoru14@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย,การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา,เทคนิคการสอน,ภาษาไทย,ภาษาศาสตร์สังคม,กระบวนการเขียน,การเขียนบทความวิชาการ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,นิเทศศาสตร์,การท่องเที่ยว

.