:
 • อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
  อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว 
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1050
  Email jeejee99@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
  อาจารย์ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ชวกิจ  ทองนุ้ยพราหมณ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา กศ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน

  077-913360 ต่อ 1050

  Email chawakit.sru@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ

  ออกแบบสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ

.