:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

   

   
  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว 
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  การศึกษา ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1050
  Email jeejee99@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคมสื่อออนไลน์ ออกแบบระบบการสอน
 • อาจารย์รุ่งทิพย์ แซ่แต้
  อาจารย์รุ่งทิพย์ แซ่แต้

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์รุ่งทิพย์  แซ่แต้
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศษ.ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333  ต่อ 1050
  Email  rrthip@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย  การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
 • อาจารย์ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
  อาจารย์ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ชวกิจ  ทองนุ้ยพราหมณ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา กศ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน

  077-913333 ต่อ 1050

  Email chawakit.sru@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ

  ออกแบบสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ

.