:
 • อาจารย์ ดร.ธัญญา กาศรุณ
  อาจารย์ ดร.ธัญญา กาศรุณ

   

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ธัญญา  กาศรุณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา
  สถาบัน -
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1023
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.พิมพลักษณ์ โมรา
  อาจารย์ ดร.พิมพลักษณ์ โมรา

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.พิมพลักษณ์  โมรา
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1023
  Email pimpalak.wong@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.สมศิริ พยัคฆรักษ์
  อาจารย์ ดร.สมศิริ พยัคฆรักษ์

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สมศิริ  พยัคฆรักษ์ 
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1023
  Email aun_jaaa@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์จิราวรรณ เทพจินดา
  อาจารย์จิราวรรณ เทพจินดา

  ชื่อ-สกุล อาจารย์จิราวรรณ  เทพจินดา (ลาศึกษาต่อ)
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม.  การสอนคณิตศาสตร๋
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1023
  Email sa_ngan_na@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ดร.เอนก สุดจำนงค์
  ดร.เอนก สุดจำนงค์

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.เอนก สุดจำนงค์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา
  สถาบัน  
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1023
  Email  
  ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์สถิติ
 • อาจารย์ ดร.สุธารัตน์ บุญเลิศ
  อาจารย์ ดร.สุธารัตน์ บุญเลิศ

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สุธารัตน์  บุญเลิศ 
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา
  สถาบัน -
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1023
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ศิรเศรษฐ ภู่ศรี
  อาจารย์ศิรเศรษฐ ภู่ศรี

   

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ศิรเศรษฐ  ภู่ศรี (ลาศึกษาต่อ)
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วท.ม.  คณิตศาสตร์และสถิติ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1023
  Email drackulars@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -

.