:
 • อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ สุรียพรรณ
  อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ สุรียพรรณ

   

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์  สุรียพรรณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1050
  Email kjoojoop@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลีพร มั่นคง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลีพร มั่นคง

   

   
  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อัญชลีพร  มั่นคง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1050
  Email anchalee1111@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัล โปรแกรมด้านสถิติและวิจัย
 • อาจารย์ ดร.ชลิตา ชีววิริยะนนท์
  อาจารย์ ดร.ชลิตา ชีววิริยะนนท์

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ชลิตา ชีววิริยะนนท์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา Ph.D. Education and Communication
  สถาบัน Newcastle University / ประเทศอังกฤษ
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1020
  Email chalita.chee@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

.