:
 • อาจารย์พจนาถ ขอประเสริฐ
  อาจารย์พจนาถ ขอประเสริฐ

  ชื่อ-สกุล อาจารย์พจนาถ  ขอประเสริฐ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1033
  Email potjanat@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์นุชนารถ นาคฉายา
  อาจารย์นุชนารถ นาคฉายา

  ชื่อ-สกุล อาจารย์นุชนารถ  นาคฉายา
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม.  ภาษาศาสตร์ประยุคต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1033
  Email nuch_jaho@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี
  อาจารย์ ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา Ph.D. การศึกษา
  สถาบัน Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1033
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต
  อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์  กิตติชาติเชาวลิต
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
  สถาบัน -
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1033
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์รสิดา ไสยรินทร์
  อาจารย์รสิดา ไสยรินทร์

  ชื่อ-สกุล อาจารย์รสิดา  ไสยรินทร์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม.  การสอนภาษาอังกฤษ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1033
  Email hana_pom@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์สุทธิศิลป์ สุขสบาย
  อาจารย์สุทธิศิลป์ สุขสบาย

  ชื่อ-สกุล อาจารย์สุทธิศิลป์  สุขสบาย
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ค.ม.  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและสื่อสารการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1033
  Email issue_pete@windowsline.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ภณัฐดาว จันทรศิริ
  อาจารย์ภณัฐดาว จันทรศิริ

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ภณัฐดาว  จันทรศิริ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สถาบัน การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  โทรศัพท์ภายใน 077913360 ต่อ 1033
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์
  อาจารย์ ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สุพรรณริกา  วัฒน์บุณย์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา Ph.D.  การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL)
  สถาบัน University Science Maiaysia
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1033
  Email supanrigar@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ -

.