:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐา วิพลชัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐา วิพลชัย

   

   

  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐา  วิพลชัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  การศึกษา ศศ.ม. จารึกภาษาไทย
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปกร
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email nattha_mk@yahoo.co.th
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์วิชุนี พันธ์น้อย
  อาจารย์วิชุนี พันธ์น้อย

  ชื่อ-สกุล อาจารย์วิชุนี  พันธ์น้อย
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา  ศศ.ม. ภาษาไทย
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email wic-10@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ยุวดี ศรีชัย (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ยุวดี ศรีชัย (ลาศึกษาต่อ)

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ยุวดี  ศรีชัย (ลาศึกษาต่อ)
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม. ภาษาไทย
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email ttu2521@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์อัชนา ปลอดแก้ว (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์อัชนา ปลอดแก้ว (ลาศึกษาต่อ)

  ชื่อ-สกุล อาจารย์อัชนา  ปลอดแก้ว (ลาศึกษาต่อ)
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม. ภาษาไทย
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email ornacha@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์
  อาจารย์สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์

  ชื่อ-สกุล อาจารย์สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ค.ม.  การสอนภาษาไทย
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email amenjoynow@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์วรรณธิรา วิระวรรณ
  อาจารย์วรรณธิรา วิระวรรณ

  ชื่อ-สกุล อาจารย์วรรณธิรา วิระวรรณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา อ.ม. ภาษาไทย
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์วัศรนันทน์ ชูทัพ
  อาจารย์วัศรนันทน์ ชูทัพ

  ชื่อ-สกุล อาจารย์วัศรนันทน์  ชูทัพ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม. ไทยศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -

.