:
 • อาจารย์ณัฐพล หนูจีนจิตร
  อาจารย์ณัฐพล หนูจีนจิตร

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ณัฐพล  หนูจีนจิตร
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วท.ม. ธรณีวิทยา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1036
  Email nattaphon_sru@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
 • อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
  อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ

   

   

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์  แสงสุวรรณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1036
  E-mail washirasorn915@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ สะเต็มศึกษา
 • อาจารย์ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ
  อาจารย์ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ

   

   

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.อาทิตยา  จิตร์เอื้อเฟื้อ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1036
  E-mail artitaya_sci@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา รักบำรุง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา รักบำรุง

  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา  รักบำรุง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. ฟิสิกส์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1036
  E-mail prisana_psu@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนฟิสิกส์
 • อาจารย์ ดร. บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
  อาจารย์ ดร. บรรณรักษ์ คุ้มรักษา

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. บรรณรักษ์  คุ้มรักษา
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด.  เคมี
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1036
  E-mail busy-rang@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ  เคมี(อินทรีย์) การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
 • อาจารย์สุมิตร จิรังนิมิตสกุล (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์สุมิตร จิรังนิมิตสกุล (ลาศึกษาต่อ)

  ชื่อ-สกุล อาจารย์สุมิตร  จิรังนิมิตสกุล
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วท.ม.  ฟิสิกส์ประยุคต์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1036
  Email jsumit_sru@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การสอนฟิสิกส์
 • อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร (ลาศึกษาต่อ)

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ฤกษ์ฤดี  นาควิจิตร (ลาศึกษาต่อ)
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1036
  E-mail pornwijit@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ศึกษา

.