:
 • อาจารย์มนัสชัย รัตนบุรี
  อาจารย์มนัสชัย รัตนบุรี

  ชื่อ-สกุล อาจารย์มนัสชัย  รัตนบุรี
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศป.ม. ทัศนศิลป์/จิตรกรรม
  สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1040
  Email manutchai236@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการเรียนรู้ทางจิตรกรรม
 • อาจารย์ ดร.แกล้วทนง สอนสังข์
  อาจารย์ ดร.แกล้วทนง สอนสังข์

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.แกล้วทนง  สอนสังข์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ด.  ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1040
  Email klaewthanong@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา  สื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการจัดค่ายศิลปะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัญญา อุดมประมวล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัญญา อุดมประมวล

  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ชัญญา  อุดมประมวล
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  การศึกษา ศป.ม. ทัศนศิลป์
  สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1040
  Email joy_chanya@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการเรียนรู้ทางศิลปะภาพพิมพ์  การวิจัยทางทัศนศิลป์
 • อาจารย์รัชดาภรณ์ ขวัญศรีเพ็ชร์
  อาจารย์รัชดาภรณ์ ขวัญศรีเพ็ชร์

  ชื่อ-สกุล อาจารย์รัชดาภรณ์  ขวัญศรีเพ็ชร์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา กศ.ม. ศิลปศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1040
  Email noonew3819@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา  สื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการจัดค่ายศิลปะ
 • อาจารย์ ธนุพล ฉันทกูล
  อาจารย์ ธนุพล ฉันทกูล

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ธนุพล  ฉันทกูล
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศป.ม. จิตรกรรม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1040
  Email  pom395@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การศึกษาศิลปกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

.