:
 • อาจารย์ วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร
  อาจารย์ วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ วชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วท.ม. (สารสนเทศทางภูมิศาสตร์)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email kwan4424305@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • อาจารย์ ดร.ทวัช บุญแสง
  อาจารย์ ดร.ทวัช บุญแสง

   
  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ทวัช  บุญแสง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1043
  Email tawatb@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น
 • อาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว
  อาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปรด. สังคมวิทยา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email charyhistory@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม การเลื่อนชั้นทางสังคม แนวคิดอำนาจ
 • อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
  อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  E-mail panon_sru@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • อาจารย์ฤทัยชนก ห่วงจริง (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ฤทัยชนก ห่วงจริง (ลาศึกษาต่อ)

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ฤทัยชนก  ห่วงจริง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม.  ประวัตศาสตร์ไทย
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  Email nan5941@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
 • อาจารย์ณัฐกานต์ แน่พิมาย
  อาจารย์ณัฐกานต์ แน่พิมาย

   

  ชื่อ-สกุล อาจารย์ณัฐกานต์  แน่พิมาย
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1030
  E-mail -
  ความเชี่ยวชาญ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

.