:
 • นางดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล
  นางดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล

  ชื่อ-สกุล นางดุษฎี  พัฒนวิริยะพิศาล
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  การศึกษา บธ.ม. สาขาวิทยาการจัดการ  (แขนงวิชาบริหารธุรกิจ)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 หรือ 077-913360 ต่อ 1091
  Email  djkmouy@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การเงินการบัญชี
 • นางสาววิชุดา วิชัยดิษฐ์
  นางสาววิชุดา วิชัยดิษฐ์

  ชื่อ-สกุล นางสาววิชุดา  วิชัยดิษฐ์
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  การศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1010
  Email wichu_peak@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • นางสาวดุสิตา จำเนียร
  นางสาวดุสิตา จำเนียร

  ชื่อ-สกุล นางดุสิตา  จำเนียร
  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  การศึกษา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1000
  Email dusiga@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ -
 • นายคณากร จินดาวัฒน์
  นายคณากร จินดาวัฒน์

  ชื่อ-สกุล นายคณากร  จินดาวัฒน์
  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  การศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1011
  Email somkit_to@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • นางสาวพรพนา จันทร์สิทธิ์
  นางสาวพรพนา จันทร์สิทธิ์

   

  ชื่อ-สกุล นางสาวพรพนา  จันทร์สิทธิ์
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  การศึกษา วท.บ. เกษตร์ศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1010
  Email nannan_pj@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • นางสาวอรอุมา พรหมศรีแก้ว
  นางสาวอรอุมา พรหมศรีแก้ว

  ชื่อ-สกุล นางสาวอรอุมา  พรหมศรีแก้ว
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1091
  Email annclub_2327@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • นายฐากูร  ถาวรานุรักษ์
  นายฐากูร ถาวรานุรักษ์

  ชื่อ-สกุล นายฐากูร   ถาวรานุรักษ์
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  การศึกษา ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1010
  Email -
  ความเชี่ยวชาญ -
 • นางสาวทุติยา ศรีสุขดี
  นางสาวทุติยา ศรีสุขดี

  ชื่อ-สกุล นางสาวทุติยา  ศรีสุขดี
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษา บธ.ม. การเงิน
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตหาดใหญ่)
  โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1094
  Email thutiya_133@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
 • นางสาวปัทมา  แสนวงศ์
  นางสาวปัทมา แสนวงศ์

  ชื่อ-สกุล นางสาวปัทมา   แสนวงศ์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษา บธ.บ.  บริหารธุรกิจ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 077-913360 ต่อ 1095
  Email pattama_202523@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -

.