-----------------------------------------------------

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560

---------------------------------------------------