ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด
คณบดีคณะครุศาสตร์

 
 
อาจารย์ ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนา

อาจารย์ วชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ผิวทองงาม
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
 
นางดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์