ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภวิกา  ภักษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 077-913333 ต่อ 1046
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ความเชี่ยวชาญ -