โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

   วันที่  2 สิงหาคม 2560

13.00 – 15.00 น.      - การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข)

15.00 – 16.00 น.    - ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมิลผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

                             - ร่วมกันวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม

 

วิทยากรโดย กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

           - ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง
         
 - ดร.สุดารัตน์ หวลมุกดา
          
 - อ.ทรงศรี ชำนาญกิจ