โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

9  สิงหาคม 2560

13.00 – 15.00 น.    - การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะพิสัย)

15.00 – 16.00 น.    - ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมิลผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

                             - ร่วมกันวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม

 

วิทยากรโดย กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          - ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง

          - ดร.สุดารัตน์ หวลมุกดา

          - อ.ทรงศรี ชำนาญกิจ