ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

แบบ  Active  Learning 

 

                ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  คณะครุศาสตร์  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการเครือข่ายอุดมศึกษา พี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กิจกรรมการบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  ของโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย  ในวันที่  ๑๕ - ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ  รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้และบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แบบ  Active  Learning  ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่  ๒๑  และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลงานในการเลื่อนวิทยฐานะ  นั้น

 

                   ในการนี้  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมที่หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนในการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร การศึกษาของครู  ในการบูรณาการสื่อออนไลน์กับการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  และเพื่อสนับสนุนให้ครูได้มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งบุคลากรในสังกัดที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่มีความสนใจ  มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  และการใช้งานอินเตอร์เน็ต เข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  ในวันที่  ๑๕ - ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ทั้งนี้  สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://goo.gl/1K24x9 รื  สแกน  QR  code  ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

 ลงทะเบียนผ่าน QR Code