โครงการอบรมปฏิบัติการศิลปะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านออกเสียงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

          2.เพื่อจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

          3.เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กล้าแสดงออก เกิดทักษะ

และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

 

EDU_29-08-60_05.jpgEDU_29-08-60_01.jpgEDU_29-08-60_02.jpgEDU_29-08-60_03.jpgEDU_29-08-60_04.jpg