คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินผลงานระดับคณะครุศาสตร์  วันที่ 30 สิงหาคม 2560  ประธาน โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมด้วย รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว และรศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์