คณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยน  ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนรุ่น 3 ระหว่างวันที่  10  สิงหาคม – 4  กันยายน  2560