เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารครุพัฒน์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  โดย ดร. สุพรรณริกา  วัฒน์บุณย์ ผู้สอนรายวิชาการศึกษาอาเซียน (ASEAN Studies) และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Food Festivalส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนผ่านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์  การสอบถามบุคคลเจ้าของประเทศ และการลงมือปฏิบัติการทำอาหารประจำชาติต่างๆ   ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้เชิญอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินรสชาติอาหารและการนำเสนออาหารแต่ละชาติเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย  ซึ่งผลการตัดสินพบว่าอาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซีย คือ นาสิคเลอมัค  และลัคซา อาหารประจำชาติสิงค์โปร์  เป็นอาหารที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้