คณะครุศาสตร์จัดงานงานเกษียณอายุราชการ เกษมสันต์วันเกษียณ  แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  เจริญสุข  ในวันพุธที่ 27  กันยายน  2560  ณ ห้องแก้วสมุย 1  โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี