วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560  คณบดีคณะครุศาสตร์ มรส. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสอาด และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ ร่วมต้อนรับคณะครูแนะแนวและนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ 800 กว่าคน ในโครงการ Rajabhat Camping 2018, ของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแนะนำคณะ ทำความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาชีพและการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร์

 

EDU_07-10-60_02.jpgEDU_07-10-60_03.jpgEDU_07-10-60_04.jpgEDU_07-10-60_01.jpgEDU_07-10-60_06.jpgEDU_07-10-60_05.jpgEDU_07-10-60_07.jpgEDU_07-10-60_08.jpgEDU_07-10-60_09.jpg