วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560  คณบดีคณะครุศาสตร์ มรส. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสอาด และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ ร่วมต้อนรับคณะครูแนะแนวและนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ 800 กว่าคน ในโครงการ Rajabhat Camping 2018, ของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแนะนำคณะ ทำความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาชีพและการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร์