คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์เพื่อเลือกกรรมการประเภทตัวแทนคณาจารย์และข้าราชการของคณะครุศาสตร์  คณะละ 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนข้าราชการ  ในการเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ  โดยจะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2560 เวลา  09.00 – 12.00 น. และให้ผลการเสนอเลือกตัวแทนต่ออธิการบดีทันที  เมื่อดำเนินการเลือก  และเสร็จเพื่ออธิการบดีประกาศผล