ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

กับองค์กรซีมีโอ รุ่น 5

          โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน คือ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)
กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักศึกษาครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาวิชาของตนเอง เรียนรู้
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสมัคร

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

2. มีผลการเรียนรวม ณ ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2.85

3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เนื่องจากต้องรับการสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยที่ส่งไป และต้อง

    สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

    (ก่อนการเดินทางจะนัดพบนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและนัดหมายเพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ)

4. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนเอง (ระดับมัธยมศึกษา) และวิชาชีพครู

5. มีความอดทน สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้

6. นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้

          1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (ประมาณ 1,050 บาท)

          2. ค่าประกันชีวิตที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ

          3. ค่าเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศที่เข้าร่วมโครงการ (ค่าตั๋วรถไฟ ค่าตั๋วเครื่องบิน)

          4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าอาหาร ค่าจิปาถะ

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาจะรับผิดชอบในส่วนของการรับ-ส่งจากสนามบินถึงมหาวิทยาลัย (วันไปและวันกลับ) และที่พักตลอดการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการเข้าร่วมโครงการ

1. รับสมัครนักศึกษาใน 4 สาขาวิชา ดังนี้

          1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับจำนวน 3 คน (เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย)

          2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับจำนวน 3 คน (เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย)

          3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 1 คน (เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์)

          4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับจำนวน 1 คน (เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย)

          5. สาขาวิชาสังคมศึกษา รับจำนวน 2 คน (เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์)

2. รับสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัวที่เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ http://edu.sru.ac.th (ข่าวประชาสัมพันธ์)  เมื่อจัดพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปรินท์ประวัติส่วนตัวพร้อมติดรูปถ่ายส่งที่อาจารย์พจนาถ ขอประเสริฐ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาคารครุพัฒน์ ชั้น 1

3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยนโครงการในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์

4. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยนโครงการ (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่ออาจารย์พจนาถ ขอประเสริฐ โทร. 081-8934791

*เอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ.....PDF