การเรียนรู้ (ของคนเป็นครู) ไม่มีที่สิ้นสุด

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ Coaching and Mentoring อย่างมีประสิทธิภาพได้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 นี้ ณ โรงแรมเคพาร์ค สุราษฎร์ธานี