คณะครุศาสตร์จัดโครงการสร้างความเข้าใจระบบการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง  คณะครุศาสตร์  ในการนี้ได้เรียนเชิญ นางภุมารี ก้องศิริวงศ์  ผอ.กองคลัง มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินและพัสดุและการเบิกจ่ายของการจัดทำโครงการและการเดินทางไปราชการของ คณาจารย์และบุคลากร