ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถ CEFR

กิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

EDU_21-12-60_02.jpgEDU_21-12-60_03.jpgEDU_21-12-60_01.jpgEDU_21-12-60_04.jpgEDU_21-12-60_05.jpgEDU_21-12-60_06.jpgEDU_21-12-60_07.jpg