กิจกรรมมัชฌิมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์ ครั้งที่ 1

วันพุธที่  10 มกราคม 2561

ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้วยการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้การผลิตครูเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันซึ่งความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาย่อมขึ้นอยู่   กับกระบวนการปฏิรูปการผลิตโดยเฉพาะการจัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร ปี) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ต้องปฏิบัติการสอนเป็นเวลา 1 ปี โดยภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษา   ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน   ได้ครบตามข้อกำหนดของรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครบถ้วนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาอย่างแท้   ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) ขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ                         

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างอาจารย์นิเทศประจำหลักสูตร สาขาวิชาและนักศึกษา

2.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ