โครงการ “จัดการความรู้ตามกรอบ TQF สู่ TQR

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

 ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     งานประกันคุณภาพเป็นหัวใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ ดังนั้นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จึงเป็นการบ่งชี้คุณภาพ และข้อควรปรับปรุงแก้ไขของหลักสูตร คณะ และสถาบันการศึกษานั้น ๆ และเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรจำเป็นต้องนำผลการประเมินมาร่วมกันวางแผน  ปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นทุกปี อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์ คุณภาพบุคลากร และสถาบันการศึกษา อันนำไปสู่การขอขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) เมื่อหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรตามแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 ปีที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในระดับดีต่อเนื่อง 2 ปี หลายหลักสูตร ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขึ้นทะเบียนหลักสูตร ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรให้ก้าวไปสู่การขึ้นทะเบียนอย่างมีคุณภาพ

          ด้วยเหตุนี้คณะครุศาสตร์ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการเพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องกับบุคลากรเพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์ และคุณภาพของคณะครุศาสตร์

วัตถุประสงค์
          1 เพื่อให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรคณะครุศาสตร์
          2 เพื่อนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมามาวางแผน ปรับปรุง ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบ TQF
          3 เพื่อขอขึ้นทะเบียน หลักสูตรตามแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ