คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับองค์กรซีมีโอ แลกเปลี่ยนนักศึกษาครูจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน คือ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักศึกษาครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาวิชาของตนเอง เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทย โดยคณะครุศาสตร์ รับนักศึกษาครูจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จำนวน 5 คน จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการศึกษาปฐมวัย โดยส่งไปฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเวียงสระ และโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โดยมีคณบดี และผู้ประสานงานโครงการให้การต้อนรับ