คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะสู่งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสภาแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 29 – 30  มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หลักการและเหตุผล

      จากการสำรวจความต้องการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัญหาที่ประชาชน ในเขตพื้นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือมากที่สุด คือ การจัดการลดปริมาณขยะ เนื่องจากพบว่า ในเขตพื้นที่ตำบลขุนทะเลนั้น ประกอบด้วยประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลขุนทะเลและประชากรแฝง คือ บุคลากรทางาการศึกษา นักศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งประชากรแฝงดังกล่าว ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เทศบาลตำบลขุนทะเลเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะ โดยได้รับงบประมาณจากผู้ที่มีทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ตำบลขุนทะเลเท่านั้น

   จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงได้กำหนดประเด็นด้านการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบหมายให้ทุกคณะดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบรับการสร้างเครือข่ายพันธกิจสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ซึ่งคณะครุศาสตร์โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสอดรับนโยบายในการแก้ปัญหาขยะของชุมชนพื้นที่ตำบลขุนทะเล ใน 3 กิจกรรม คือ การสำรวจปัญหาด้านขยะในสถานศึกษา การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการขยะสู่งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ด้านการจัดการขยะสู่สถานศึกษาขึ้น เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและร่วมรณรงค์ช่วยเหลือพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์

 - เพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาด้านขยะและการกำจัดขยะของสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลขุนทะเล
 - เพื่อให้นักเรียน และครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่ชุมชนตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถปฎิบัติการสร้างสิ่งประดิษฐ์/สื่อสร้างสรรค์ที่สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง
-
เพื่อเป็นการติดตามการเผยแพร่งานสร้างสรรค์เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลขุนทะเล