ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมได้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ของชุมชนเป็นสำคัญ (Area based) เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างสมดุล ลักษณะของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ก็เหมือนกันจะเป็นไปในการวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ของชุมชนในพื้นที่มากกว่าเดิม ชุดโครงวิจัยสามารถตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้เพราะประกอบด้วยการทำงานแบบบูรณาการกับหลายภาคส่วนหลายหน่วยงาน ดังนั้น ฝ่ายวิจัยจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยทางการศึกษาของบุคลากรวิจัยคณะครุศาสตร์ขึ้นเพื่อให้บุคลกรเกิดสมรรถนะด้านการวิจัยชุดโครงการ

วัตถุประสงค์

                   1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในองค์กรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางการศึกษา

                   2) เพื่อจัดการความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของคณาจารย์และรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาก

                     งานวิจัยในอนาคต

                   3) เพื่อจัดหาพี่เลี้ยงการวิจัยให้มีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้และทำงานวิจัยร่วมกัน (Mentor

                   System) ในลักษณะของชุดโครงการวิจัย