โครงการอบรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ในศตวรรษที่21  เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และรูปแบบตามแนวความคิดของผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน โดยการใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะเป็นแรงบันดาลใจ และการขับเคลื่อนการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยโดยนำความคิด เนื้อหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และเรื่องราวที่มีความเป็นไทย เรียนรู้การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีการที่พัฒนามาจากรูปแบบศิลปไทยในแบบประเพณี ปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในยุคปัจจุบัน  อีกทั้งยังจัดกิจกรรมก่อให้เกิดทัศนคติด้านแนวคิด ซึ่งทางหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 3. นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  และให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาเพื่อ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านศิลปะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาศิลปะของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาและนำไปถ่ายทอดต่อไปในสาขาวิชาวิชาชีพทางศิลปะต่อไปได้                                                           

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา

2) เพื่อฝึกทักษะทางด้านศิลปะผ่านกระบวนการและแนวคิดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทย ให้กับนักศึกษา      

3) เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปถ่ายทอดต่อไปในอนาคตได้                                                              

4) เพื่อตอบโจทย์การประกันคุณการศึกษาองค์ประกอบที่ 3. นักศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา