คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินโครงการผลิตครูเพิ่มเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมศึกษาดูงานและการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในการ  Coaching & Mentoring ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.พ.2561 ณ กรุงเทพมหานคร จ.นครปฐม และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง จากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 66 คน

กิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนวังไกลกังวล และกิจกรรมประชุมกลุ่มร่วมวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ มรส.กับ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

EDU_9-02-61_02.jpgEDU_9-02-61_03.jpgEDU_9-02-61_01.jpgEDU_9-02-61_04.jpgEDU_9-02-61_05.jpgEDU_9-02-61_06.jpgEDU_9-02-61_07.jpgEDU_9-02-61_08.jpgEDU_9-02-61_09.jpgEDU_9-02-61_10.jpgedu9-02-61-13.jpg