คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 1/2561  วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมคณบดี  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี