โครงการ  EDU Freshy Star วันพฤหัสบดีที่ 22  มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Auditorium  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่  และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความมั่นใจ  และการใช้ความสามารถในการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม  ทั้งยังเป็นการสร้างความรัก  ความสามัคคี  ช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่  รุ่นน้อง  และปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์