โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์(มัชฌิมนิเทศ)

วันพุธที่  12 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องGA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

เวลา    08.00-08.30 น.           ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.30-09.00 น.          พิธีเปิดโดย ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์

09.15-12.00 น.          กิจกรรมห้องย่อย อะไรคือ จุดอ่อนของการฝึกสอนเทอมนี้

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.30 น.          พบอาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตร

14.30-16.30 น.          พบอาจารย์นิเทศก์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------