คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมครุศาสตร์วิชาการบูรณาการความรู้สู่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 - 20  สิงหาคม  2560  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสรสนเทศ มหาวิทยาลัราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในงานมีการเสวนาในประเด็นเรื่อง "จะไปถึงได้หรือไม่...การศึกษาไทย 4.0" โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และครูพร้อมพนิตย์ เกตุทิพย์ ร.ร.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภายในงานมีนิทรรศการจากทุกหลักสูตรวิชา อาทิ การแสดงหุ่นมือ สะเต็มศึกษา หนังสั้น เทคนิคสกรีนภาพและการสร้างสรรค์วาดภาพคน การแสดง Science Show การประกวดร้องเพลง ประกวดลิปซิ้ง การเต้น Cower