หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ดำเนินงานโครงการครอบครูช่างศิลปกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1๒ ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยอาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ(อ.ตู่) ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2559  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการเป็นคนดี ครูดี และประชากรที่ดีของสังคม อีกทั้งเพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลให้กับตัวเอง  โดยโครงการดังกล่าวมีคณาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมมากมาย