รู้เขารู้เราเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียน : ฝึกปฏิบัติอาหารอาเซียน

ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และคณะอาจารย์โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมวิชาเรียน ASEAN STUDY ร่วมกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ทั้ง 2 ห้อง กลุ่มเรียน 58005.151 และ 58006.152 สาธิตการทำอาหารประจำชาติอาเซียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ในการนี้มีอาหารประจำชาติ 8 อย่างคือ

อโดโบ้-Philippines, ลักซา-Singapore, กาโดกาโด-Indonesia, เนม-Vietnam, นาซิเลอมัก- Malaysia, อาม๊อก- Cambodia, ลาเพ็ด-Mynmar และแอมบูยัท-Brunei

เกณฑ์การประเมิน

          การใช้ภาษาอังกฤษ

     การแบ่งงาน

      การตกแต่งอาหาร/ความสะอาด

     และรสชาติของอาหาร