โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

9-10 ตุลาคม 2560

ณ ห้อง GA101 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 ตุลาคม 2560

08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน รอบเช้า

08.30 – 08.45 น.    Presentation

08.45 – 09.15 น.    พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การกลับมาของผู้ที่เติบโต

  โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์

09.15 – 10.15 น.    กิจกรรม “Happy time, Happy school” โดย ตัวแทนนักศึกษาของแต่ละ

  หลักสูตรสาขาวิชา

10.15 – 12.00 น.    กิจกรรมสนทนากลุ่ม เตรียมตัวก้าวต่อไปโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  ครูทุกคนร่วมกับตัวแทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.    ลงทะเบียน รอบบ่าย

13.15 – 15.00 น.    เสวนา ไขปัญหาคาใจร่วมเสวนาโดย คณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครูพี่เลี้ยง นำเสวนาโดย ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ

15.00 – 16.00 น.     ร่วมชมนิทรรศการสื่อการสอน 1/2560 และร่วมให้คะแนนสื่อฯ popular vote

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน

08.30 – 09.30 น.   ประกาศผลสื่อฯ popular vote และร่วมฟังการนำเสนอสื่อฯ popular vote

09.30 – 10.30 น.   นำเสนอ วิจัยในชั้นเรียนของตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

10.30 – 12.30 น.   กิจกรรม เลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2560 ของนักศึกษาฝึก  ประสบการณ์วิชาชีพครูทุกหลักสูตร

12.30 – 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.   พบอาจารย์ประจำหลักสูตร

15.00 เป็นต้นไป       พบอาจารย์นิเทศ 1/2560