2556

บูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล่นพื้นบ้านตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ผศ.อุไรวรรณ มีเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2556

การพัฒนาชุดฝึกอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงเป็ดและการผลิตไข่เค็มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม 30%)

น.ส.อัญชลี มั่นคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2556

การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้ชุดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ครูปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่สอน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บท. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

น.ส.สุนทรี แซ่บ่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2556

ศึกษาการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นายธนาวุฒิ ศรีวิรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี